رنگدانه های پوشش

رنگدانه منبع مهمی از رنگ در پوشش ها است ، یعنی ماده رنگ آمیزی در پوشش ها و یک ماده تشکیل دهنده فیلم ثانویه. رنگدانه ها می توانند یک قدرت و رنگ پنهان خاص را به فیلم پوشش منتقل کنند و مهمتر از آن ، می تواند باعث افزایش خاصیت محافظتی پوشش شود.