فن آوری

آزمایشگاه برنامه


ZeyaChem از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ای برای آزمایش محصولات در برنامه های مختلف قبل از حمل و نقل استفاده می کند تا از کیفیت اطمینان مشتریان اطمینان حاصل کند.

ZeyaChem Reach را برای تمام رنگدانهای فروخته شده به اروپا از پیش ثبت نام کرده است و قصد دارد بیشتر این رنگدانه ها را بصورت رسمی ثبت کند.

Liquid Application Department

Plastic Department

آزمایشگاه تحقیق و توسعه


※ واکنش رنگدانه